Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Veracomp w mediach

O FIRMIE

CRN: "IT w edukacji: w oczekiwaniu na fundusze"

Placówki edukacyjne w Polsce inwestują w infrastrukturę IT, choć większy nacisk kładą na wyposażenie klas i sal wykładowych w sprzęt audiowizualny. Wojciech Komnata z Veracomp wyjaśnia jakie wymagania powinna spełniać infrastruktura IT każdej takiej instytucji, jak wygląda realizacja projektów IT w edukacji, a także jakie rozwiązania mają zastosowanie w szkołach i uczelniach.

Więcej...

Każda placówka edukacyjna, niezależnie od jej wielkości oraz przeznaczenia, aby w pełni realizować zadania wynikające z procesu kształcenia powinna korzystać z efektywnej infrastruktury teleinformatycznej. Z oczywistych względów charakterystyka wymagań stawianych względem IT pracującego dla potrzeb szkoły wyższej będzie inna, niż w szkole podstawowej. Infrastruktura wspierająca pracę szkoły wyższej, niejednokrotnie obsługująca od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy osób, musi spełniać restrykcyjne wymagania w co najmniej trzech zakresach:

 - ciągłości pracy – pełny dostęp do zasobów teleinformatycznych, wymagania na poziomie systemów czasu rzeczywistego,

 - skalowalności – gwarancja efektywności i skuteczności pracy z uwzględnieniem okresowych wzrostów liczby osób korzystających z infrastruktury,

 - bezpieczeństwa – wymóg ochrony dostępu do danych osobowych (dane personalne, wyniki procesu edukacyjnego), jak i przebiegu i wyników procesów badawczych.

Jak wygląda realizacja projektów IT w edukacji?
Proces prowadzenia projektu informatycznego w ośrodku naukowym (szkole wyższej) w niczym nie odbiega od typowego przedsięwzięcia IT. Konieczna jest identyfikacja potrzeb, które dany projekt musi zaspokoić oraz formalnie i merytorycznie zaangażowanych osób. Jednak przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności zalecane jest zapoznanie się ze statutem danej uczelni wyższej, który będąc najważniejszym dokumentem placówki, określa ustrój uczelni oraz kompetencje poszczególnych jej organów. Uwzględniając sytuację demograficzną wszystkie placówki będą musiały jak najszybciej zadbać o liczbę kształconych studentów, na którą ma wpływ nie tylko program kształcenia czy kadra dydaktyczna, ale również wykorzystywana infrastruktura IT.

Wymienione powyżej cechy: ciągłość, skalowalność oraz bezpieczeństwo istotnie wpływają na wszystkie etapy prac nad infrastrukturą IT, począwszy od projektu topologii, a skończywszy na doborze zastosowanych rozwiązań i ich serwisowej obsługi. Należy w tym miejscu wyraźnie zwrócić uwagę, iż nie ma jednej „najlepszej” technologii dla uczelni – każdy projekt powinien być analizowany indywidualnie z uwzględnieniem rzeczywistych, a nie intuicyjnych, potrzeb skorelowanych z możliwościami budżetowymi danego przedsięwzięcia.

Wymóg stawiany integratorom pracującym ze środowiskiem akademickim jest praktycznie jeden – powinni rozumieć specyfikę uczelni i umieć rozmawiać jej językiem. Jeżeli ktokolwiek będzie zadawał pytania ogólne nt. potrzeb bez odnoszenia się do realiów placówki, może nie tylko narazić się na brak zrozumienia, ale przede wszystkim doprowadzić do błędów w projekcie. Oczywiste pytanie „Ilu użytkowników będzie pracowało z systemem?” warto zamienić na „Ilu będzie użytkowników będących pracownikami uczelni, studentów stacjonarnych oraz gości uczelni?”. Na każdym etapie prac projektowych należy pamiętać o podstawowych celach uczelni:

 - kształcenie i wychowanie studentów,

 - prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,

 - kształcenie i promowanie kadry naukowej.

Z wymagań stawianych przed placówkami wynikają wykorzystywane rozwiązania IT:

 - wydajna i skalowalna infrastruktura sieciowa LAN i WLAN – krytycznym jest zwiększenie przepustowości i wydajności sieci uczelnianej; budowa globalnej wioski akademickiej z pełnym dostępem do sieci uczelnianej oraz do zasobów internetu,

 - systemy bezpieczeństwa NG FW, DDoS, ATP - ochrona stron WWW uczelni przed celowymi atakami mającymi doprowadzić do braku dostępności stron internetowych; zapobieganie włamaniom z wewnątrz i zewnątrz uczelni, eliminacja kradzieży danych, prób "wyniesienia" informacji z uczelni, zarówno przez pracowników, jak i studentów; ograniczenie lub całkowite zablokowanie dostępu do niepożądanych stron, kategorii stron oraz komunikatorów; ograniczenie dostępu przez niepowołane osoby, zapewnienie ochrony własności intelektualnej prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych; ochrona przed bezpośrednimi włamaniami i wirusami mogącymi zagrozić stacjom roboczym pracowników uczelni,

 - systemy audio i wideokonferencyjne, zarówno infrastruktura, jak i pracujące w chmurze - rozmowy rekrutacyjne na odległość, np. z potencjalnymi studentami zagranicznymi; seminaria, wykłady, konferencje z wykorzystaniem rozwiązań wideokonferencyjnych, dedykowane wykłady wizytujących profesorów, współpraca z ośrodkami zagranicznymi; nagrywanie interesujących wykładów, konferencji, udostępnianie streamingu w sieci internet,

 - tablice interaktywne, wydajne projektory multimedialne, ekrany - efektywna praca grup studentów, natychmiastowe przeniesienie wyniku pracy do systemów informatycznych (np. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program graficzny, kompilator); wyposażenie sal wykładowych, zapewnienie wysokiej jakości komunikacji wykładowca-student; łatwa implementacja metody: planowanie-poszukiwanie-obserwacja-analiza-adaptacja.

Co czeka rynek edukacyjny w przyszłości?
Rynek edukacyjny z przyczyn demograficznych staje się jednym z najbardziej konkurencyjnych, także wśród placówek szkół wyższych. Każdy rektor, dziekan, kierownik katedry czy instytutu zaczyna zadawać coraz głośniej pytania, jakie działania podejmować, aby rosła liczba kształconych studentów, aby zwiększała się ceniona kadra naukowo-dydaktyczna, jak zachęcić przemysł do współpracy z ośrodkami naukowymi. Na pewno IT nie jest jedynym czynnikiem, jednakże od ponad dekady istotnie przyczynia się do wizerunku, jaki placówka buduje wśród potencjalnych studentów czy współpracowników.  W każdym z powyżej wymienionych obszarów technologicznych w roku 2016, uwzględniając dostęp do środków unijnych, zakładane są od 25% do 40% wzrosty sprzedaży względem roku 2015.

Wojciech Komnata, Dyrektor Handlowy w Pionie Sprzedaży Projektowej, Veracomp

Fragmenty komentarza ukazały się w magazynie CRN Polska (3/2016) w artykule "IT w edukacji: w oczekiwaniu na fundusze": http://www.crn.pl/artykuly/raporty-i-analizy/2016/03/it-w-edukacji-w-oczekiwaniu-na-fundusze

Opublikowano