Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Certyfikaty    WSK - Wewnętrzny System Kontroli

CERTYFIKATY

WSK - Wewnętrzny System Kontroli

WSK to zestaw procedur, których muszą przestrzegać wszystkie firmy prowadzące obrót towarami podwójnego zastosowania. Z punktu widzenia zarządzania wewnętrzny system kontroli funkcjonuje jako instrument zabezpieczający firmę przed działaniami, niezgodnymi z krajowymi wymogami kontroli obrotu oraz zobowiązaniami międzynarodowymi w tym zakresie. System ten jest fragmentem szerszego systemu łączącego polskie przedsiębiorstwa, polskie instytucje rządowe i organizacje międzynarodowe ustalające reguły i zasady handlu uzbrojeniem, sprzętem wojskowym oraz towarami i technologiami podwójnego zastosowania. Wszystkie te ogniwa współpracują ze sobą w celu zwiększenia międzynarodowego bezpieczeństwa.

Towary podwójnego zastosowania

Są to towary, które choć zostały przez producenta zaprojektowane do zastosowań cywilnych, mogą zostać wykorzystane przez użytkowników również do celów militarnych, np. w konstrukcji, wytwarzaniu lub do badań i rozwoju broni masowego rażenia lub nowoczesnych broni konwencjonalnych. Lista takich towarów jest publikowana przez Radę WE w postaci Rozporządzenia (aktualnie jest to Rozporządzenie 428/2009). Obrót międzynarodowy tą grupą towarów podlega dodatkowej kontroli przez specjalne służby we wszystkich krajach będących sygnatariuszami traktatu z Waasenaar. Do towarów podwójnego zastosowania z branży IT należą między innymi urządzenia i oprogramowanie realizujące funkcje kryptograficzne.

Sprzedaż towarów podwójnego zastosowania

Przywóz lub transfer wewnątrzunijny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji towarów podwójnego zastosowania, podlega monitorowaniu przez organ monitorujący t (ABW). Veracomp SA jako importer jest zobligowany do zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego, które powinno zawierać między innymi:

  1. oznaczenie końcowego użytkownika, określenie siedziby i adresu;
  2. określenie towaru, który będzie przedmiotem importu, jego opis, określenie ilości i wartości;
  3. informację o sposobie wykorzystania towaru przez końcowego użytkownika;
  4. określenie kraju końcowego przeznaczenia;
  5. oświadczenie, że osoba fizyczna lub prawna podejmie niezbędne działania, aby towar, o którym mowa w zgłoszeniu, dotarł do końcowego użytkownika.

W związku z powyższym niezbędne jest dostarczenie oryginału oświadczenia odbiorcy (dealera) towarów podwójnego zastosowania.

Akty prawne dotyczące towarów podwójnego zastosowania

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona)

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji
(Dz.U. 2014 poz. 623)

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi podmiot biorący udział w obrocie dokonujący przywozu lub transferu wewnątrzunijnego i sprzedaży towaru podwójnego zastosowania ma między innymi obowiązek poinformować użytkownika końcowego, że:

a. obrót takimi towarami podlega specjalnej kontroli oraz że ich wywóz wymaga uzyskania ospowiedniego pozwolenia

b. w przypadku zmiany danych końcowego użytkownika (np. przez odsprzedaż itp.) lub sposobu wykorzystania towaru należy poinformować o tym fakcie organ monitorujący (ABW) i ewentualnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii