Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Ochrona danych w administracji publicznej

W środowisku biznesowym podstawowym priorytetem rozwiązań IT jest  ogólna wydajność systemu. Rozwiązania powinny być tu ze sobą maksymalnie spójne i maksymalnie łatwe w zarządzaniu, żeby oferować wysokie parametry po niskim koszcie. W sferze instytucji publicznych (a także dostawców chmury) nieco ważniejsze jest natomiast bezpieczeństwo i wynikająca z niego stabilność działania.

Systemy mogą więc pochodzić od różnych dostawców, mogą być zarządzane różnymi panelami, niektóre mogą nawet funkcjonować w osobnej sieci, niepołączonej fizycznie z pozostałymi urządzeniami – ponieważ tego wymaga bezpieczeństwo przechowywanych danych o obywatelach.

Dane będące w posiadaniu instytucji publicznych można podzielić na dwie główne grupy: bieżące i archiwalne. Dane bieżące są ważniejsze od archiwalnych, ponieważ na ich podstawie podejmowane są bieżące decyzje administracyjne i organizacyjne. Jeśli potrzebne są pewne dane archiwalne, zawsze można sięgnąć po ich wersję papierową. Tworzenie archiwum cyfrowego może być projektem realizowanym „w trakcie”, ewentualnie podczas okresów mniejszego obciążenia bieżącymi sprawami.

System ochrony danych w ujęciu technicznym składa się z trzech podsystemów: przechowywania, backupu i odtwarzania oraz współdzielenia i szyfrowania.

Do przechowywania służą systemy pamięci masowej zwane macierzami dyskowymi. To zestawy od kilkunastu do kilkudziesięciu dysków twardych zebrane w jednej obudowie, zarządzane przy pomocy jednego kontrolera. W zależności od potrzeb, mogą być podzielone na wiele mniejszych instancji do przechowywania określonych baz danych, plików i katalogów. Instancje te  natomiast można ze sobą łączyć logicznie (tzn. możliwe jest proste przejście między jedną a drugą) lub mogą one funkcjonować oddzielnie, będąc zabezpieczone osobnym hasłem dostępu. Dostęp do informacji w nich zawartych mają tylko z góry określone aplikacje lub użytkownicy. Właściwie dobrane rozwiązanie do przechowywania danych eliminuje obawy przed pominięciem w procesie decyzyjnym tych ważnych, które z jakiegoś powodu nie zostały zachowane, a także pozwala je gromadzić w różnorodnej postaci (plików komputerowych, skanów zdjęć i planów konstrukcyjnych, wpisów do bazy danych zgodnie z formularzami urzędowymi itp.).

Do backupu służą z kolei dedykowane rozwiązania. Istota backupu polega na tworzeniu kopii zapasowych danych, przechowywanych w osobnej instancji na macierzy oraz na osobnym dysku w innej lokalizacji. Kopie danych służą do celów porównawczych (analiza zmian w czasie), a także do przywrócenia pełnej jakości danych w przypadku awarii i ich utraty z jakiegokolwiek powodu. Nowoczesne rozwiązania do backupu stawiają na bezbłędne tworzenie kopii zajmujących niewiele miejsca oraz szybkość i bezbłędność podczas ich przywracania. Właściwie dobrane rozwiązanie do backupu eliminuje obawy przed bezpowrotną utratą ważnych danych na skutek wypadków i zdarzeń losowych, a także pozwala świadczyć usługi publiczne obywatelom bez przerw, w sposób ciągły.

Współdzielenie i szyfrowanie to dwie najważniejsze funkcje specjalnego oprogramowania do zarządzania danymi na macierzach. Większość producentów oferuje podobne rozwiązania wbudowane w macierze. Sprawdza się to w sferze biznesowej, gdzie funkcjonuje jedna centralna macierz dla całej firmy i można nią zarządzać z jednej centralnej serwerowni. Jednak w administracji, gdzie instytucje zajmują wiele budynków, a każdy z nich posiada własne zasoby informatyczne nierzadko pochodzące od różnych producentów, potrzebny jest ogólny system, który dba o bezpieczeństwo danych w całej sieci instytucji – nawet gdy przechodzą one z jednego budynku do drugiego, z jednej macierzy na drugą. Na tym polega korzyść ze stosowania właściwie dobranego rozwiązania do współdzielenia i szyfrowania, które eliminuje obawę przed obniżeniem poziomu bezpieczeństwa danych podczas korzystania z nich w ruchu między instytucjami lub w ramach jednej instytucji w wielu lokalizacjach. Pozwala to spełnić wymagania bezpieczeństwa zapisane w rozporządzeniach, rekomendacjach i regulaminach, które obowiązują instytucje publiczne i jednostki administracji.

W ofercie Veracomp dostępne są rozwiązania następujących firm:

* macierzowe: Fujitsu, Dell, Infortrend,
* backupu: Veeam, Arcserve, Sep sesam,
* współdzielenia i szyfrowania: Quantum.

Opublikowano