Veracomp.pl    Informacje Prawne

INFORMACJE PRAWNE

Informacje Prawne

 • Warunki korzystania z witryny

  1. VERACOMP SA odpowiada za prawdziwość danych zamieszczonych na witrynie www.veracomp.pl, tym niemniej uprzejmie informujemy, że żadna z informacji graficznych lub tekstowych lub też żadne z oświadczeń (wprost lub pośrednio) zamieszczonych na stronie www.veracomp.pl nie stanowi oświadczenia woli (i tym bardziej oferty) w rozumieniu przepisów prawa i dlatego też nie może stanowić podstawy do konstruowania jakiejkolwiek odpowiedzialności VERACOMP SA lub jej współpracowników. Te same zasady dotyczą tzw. "zgody milczącej" VERACOMP SA. Żadne informacje i dane zamieszczone na witrynie www.veracomp.pl nie świadczą też o chęci udzielenia jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień przez VERACOMP SA. Wiążące oświadczenia VERACOMP SA będą wynikać wyłącznie z odpowiednio sporządzonych i podpisanych dokumentów - w formie pisemnej.
  2. VERACOMP SA informuje, że treść i forma witryny www.veracomp.pl jest przedmiotem jej prawa autorskiego i jej wykorzystanie w sposób inny, niż przeglądanie w ramach sieci Internet, wymaga uprzedniej zgody VERACOMP SA.
  3. Uprzejmie informujemy, że znak "VERACOMP" jest znakiem towarowym VERACOMP SA w Krakowie, chronionym m.in. przez Prawo własności przemysłowej i jego użycie wymaga zgody VERACOMP SA. Inne znaki zamieszczone na witrynie www.veracomp.pl są znakami towarowymi zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte przez VERACOMP SA za ich zgodą. Ostrzegamy, że używanie tych innych znaków przez osoby trzecie wymaga zgody ich właścicieli.

  Rozwiązania dla tego sektora »

  brak rozwiązań

 • Polityka prywatności

  1. Uprzejmie informujemy, że celem utrzymywania witryny www.veracomp.pl jest udostępnienie szerokiemu kręgowi odbiorców informacji o profilu działalności, produktach i osiągnięciach VERACOMP SA w Krakowie, a także ułatwienie komunikacji VERACOMP SA z zainteresowanymi osobami. Dane i informacje, jakie zostają nam przekazane przy pomocy tej witryny (w szczególności treść e-maili, komentarze, dane przedstawiane w formularzach), winny być traktowane jako przekazywane dobrowolnie, a VERACOMP SA nie nalega na ich przekazywanie.
  2. Uprzejmie prosimy o nie przekazywanie przy pomocy witryny www.veracomp.pl informacji noszących cechy danych osobowych (zarówno przekazującego, jak i osób trzecich) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, chyba, że zamiarem właściciela danych jest ich udostępnienie VERACOMP SA w celu prowadzenia komunikacji w sprawach związanych z ww. celem witryny.
  3. Wszelkie uzyskane przez VERACOMP SA dane są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób, na jaki pozwalają nowoczesne środki techniczne. Zwracamy jednak uwagę, że reguły funkcjonowania Internetu, nie dają pełnej gwarancji poufności samego przekazu i nie przyjmujemy odpowiedzialności za poufność danych w okresie przed ich umieszczeniem w bazie danych prowadzonej przez VERACOMP SA oraz poza tą bazą.
  4. W każdym czasie macie Państwo wgląd do dotyczących Was danych, zgromadzonych w bazie VERACOMP SA, a także prawo żądania ich sprostowania i ich usunięcia - o ile nie będą one konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej przez VERACOMP SA.

  Uważamy, że z chwilą udostępnienia nam adresu internetowego, wyrażacie Państwo zgodę na jego używanie w celu utrzymywania komunikacji z VERACOMP SA we wszelkich sprawach związanych z ww. celem witryny www.veracomp.pl.

  Rozwiązania dla tego sektora »

  brak rozwiązań

wróć na początek strony